EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Kompleks stawów „Arturówek” jest miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców Łodzi. Niestety wpływ antropogeniczny pogarsza jakość wody w zbiornikach i przestają one pełnić jedną ze swoich podstawowych funkcji jako zbiorników rekreacyjnych, do której zostały utworzone.
W obszarze rzeki Bzury i zbiorników wodnych zlokalizowano miejsca nielegalnych, punktowych zrzutów ścieków, miejsca bezpośredniego zasilania stawów wodami opadowymi i roztopowymi, które stanowią o jakości wód rzeki Bzury i zbiorników Arturówek

O ile oczywiste jest, iż odprowadzane do wody ścieki bytowe w znaczny sposób wpływają na pogorszenie jakości wód, niewiele osób zdaje sobie sprawę jakim zagrożeniem dla ekosystemów wodnych są spływy wód burzowych i roztopowych z terenów miejskich.
Uszczelnianie powierzchni zlewni miejskich zakłóca naturalny obieg wody i materii na tym obszarze. W konsekwencji tereny miejskie zmagają się z problemami powodzi, okresami suszy, a szczególnie ze zwiększonymi ładunkami zanieczyszczeń dostającymi sie do wód wraz ze spływem powierzchniowym. W związku z tym zwielokrotniona ilość substancji biogenicznych dostająca się bezpośrednio do rzek i zbiorników powoduje obniżenie ich odporności i zdolności do elastycznego reagowania.

normalny stan stan wód po opadzie

Przeprowadzone analizy wykazały, że spływające z ulicy Wycieczkowej wody opadowe i roztopowe wnoszą do zbiorników Arturówek kilkukrotnie większą ilość zanieczyszczeń (głównie zawiesiny i związków fosforu) powodujących pogarszający się stan wód objawiający się w okresie letnim występowaniem zakwitów sinicowych (Rys 1.). Innymi groźnymi zanieczyszczeniami dostającymi się do zbiorników rekreacyjnych wraz z opadami deszczu i roztopami śnieznymi są: metale ciężkie, związki ropopochodne czy dioksyny.
    


Objaśnienia: BN- Bzura poniżej zbiornika Dolnego; AD – Arturówek Dolny; AŚ – Arturówek Środkowy; AG – Arturówek Górny; BP – Bzura powyżej zbiornika Górnego; BP – Bzura poniżej ulicy Wycieczkowej; W – ulica Wycieczkowa; BPW – Bzura powyżej ulicy Wycieczkowej; UŁ – staw Uniwersytetu Łódzkiego

Rys. 1. Średnie stężenia TP i TN z incydentalnych zdarzeń (roztopy śnieżne, opady atmosferyczne) na tle średniej sezonowej w roku 2010 i 2011.

Znaczna ilość zanieczyszczeń dostająca się do wód powierzchniowych jest akumulowana w osadach dennych cieków i zbiorników. Dzięki niskiej rozpuszczalności w wodzie, długiej trwałości oraz hydrofobowości substancje te są łatwo adsorbowane na powierzchni małych cząsteczek materii. W związku z tym osady mogą stać się źródłem tzw. wtórnego zanieczyszczenia toni wodnej na skutek resuspensji.

Bezpośrednim zagrożeniem dla zbiorników „Arturówek” jest również dokarmianie ptactwa wodnego, nęcenie ryb przez wędkarzy, kąpanie zwierząt czy załatwiania własnych potrzeb w trakcie korzystania z miejsc kąpieliskowych. W ten sposób do wód dostają się substancje odżywcze dla organizmów wodnych (związki azotu i fosforu) powodujące eutrofizację akwenów. Każdy 1 kilogram fosforu w zbiorniku przekłada się na 1-2 tony biomasy glonów w wodzie, a ich pojawienie się powoduje, że zbiornik wyłączony jest całkowicie z użytkowania rekreacyjnego. Obecność ptactwa wodnego w zbiornikach Arturówek powoduje nie tylko zanieczyszczenia substancjami biogenicznymi (przeważają fosforany wapnia i magnezu), ale również bakteriami grupy Coli typu kałowego.