EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w Arturówku
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2013

W ramach realizacji projektu LIFE+ pn „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników Arturówek…” w dniu 28 stycznia rozpoczęły się w Arturówku prace inwestycyjne, które wykonywane są przez firmę INMEL z Poznania i potrwają one do końca kwietnia 2013 roku. Realizowane w ramach projektu prace mają na celu ograniczyć zanieczyszczenia zasilające obecnie rzekę Bzura i zbiorniki rekreacyjne w Arturówku, a tym samym wyeliminować problem zakwitów sinicach pojawiających się w zbiornikach w okresie lata. Za wszelkie utrudnienia w związku z trwającymi w tym czasie pracami na terenie Arturówka oraz w obrębie doliny rzeki Bzura przepraszamy.

W ramach prac zrealizowane będą następujące prace budowlane na poszczególnych obiektach:

a) Zbiornik „Arturówek Dolny”

 • usunięcie namułów,
 • zainstalowanie na boi automatycznego czujnika (elektrody) monitorującego czystość wody –
  zasilany bateryjnie,
 • wykonanie na kanalizacji deszczowej urządzeń podczyszczających (osadnik i separator) ograniczających dopływ zanieczyszczeń do zbiornika,
 • wykonanie (w rejonie wylotu z kanalizacji) przegrody z gabionów wypełnionych kamieniem dolomitowo-wapiennym i osłoniętej od strony wylotu kanalizacji matą kokosową oraz usypanie skarpy (od strony zbiornika) o łagodnym nachyleniu i obsadzenie jej roślinnością wodną (przegroda będzie zatrzymywała zanieczyszczenia dopływające do zbiornika),
 • obsadzenie roślinności wodnej na skarpie północnej (brzeg prawy), w górnej części zbiornika na dł. ok. 80m (na poziomie lustra wody) oraz nasadzenie żywopłotu na skarpie południowej (brzeg lewy) w górnej części zbiornika, w celu ograniczenia dokarmiania ptactwa wodnego oraz redukcji zanieczyszczeń zasilających zbiornik w wyniku spływu powierzchniowego,
 • wykonanie demonstracyjnej wyspy pływającej w górnej części zbiornika (miejsce zimowania ptactwa wodnego) z nasadzeniami roślinnymi o powierzchni do 100m2,
 • wykonanie dwóch tablic informujących o zakazie dokarmiania ptactwa wodnego.

b) Zbiornik „Arturówek Środkowy”

 • usunięcie namułów,
 • wykonanie na kanale deszczowym, urządzeń podczyszczających (osadnik i separator) przejmujących wody opadowe z Ośrodka Wypoczynkowo-Hotelowego „Prząśniczka”,
 • wykonanie betonowych korytek ściekowych (dł. ok. 50m) przy części ul. Studenckiej i włączenie ich do w/w urządzeń podczyszczających,
 • wykonanie (w rejonie wylotu kanału deszczowego) przegrody z gabionów wypełnionych kamieniem dolomitowo-wapiennym i osłoniętej od strony wylotu kanalizacji matą kokosową oraz usypanie skarpy (od strony zbiornika) o łagodnym nachyleniu i obsadzenie jej roślinnością wodną (przegroda będzie zatrzymywała zanieczyszczenia dopływające do zbiornika z kanalizacji deszczowej),
 • wykonanie rowu z wypełnieniem żwirowo-piaskowym dla przechwycenia wody spływającej powierzchniowo,
 • uporządkowanie (odmulenie) i wykonanie na rowie leśnym (prawy brzeg zbiornika) przegród z bali ograniczających dopływ do zbiornika wód powierzchniowych, poprzez wydłużenie czasu spływu i zwiększenie możliwości wsiąkania w grunt,
 • wykonanie (w rejonie wylotu rowu z lasu zakończonego rurociągiem śr. 30cm) przegrody z gabionów wypełnionych kamieniem dolomitowo-wapiennym i osłoniętej od strony wylotu matą kokosową oraz usypanie skarpy (od strony zbiornika) o łagodnym nachyleniu i obsadzenie jej roślinnością wodną (przegroda będzie zatrzymywała zanieczyszczenia dopływające do zbiornika),
 • nasadzenie żywopłotu dł. ok. 30m na północnym brzegu zbiornika (powyżej istniejącej budowli piętrząco-upustowej zbiornika Arturówek Środkowy) jako osłony przed zanieczyszczeniami spływającymi z wodami powierzchniowymi i nanoszonymi przez wiatr oraz w celu ograniczenia dokarmiania ptactwa wodnego.

c) Zbiornik „Arturówek Górny”

 • usunięcie namułów,
 • wydzielenie w górnej części akwenu osadnika zawiesiny mineralnej o pow. ok. 65m2 oraz części biofiltrującej. Osadnik zawiesiny mineralnej wykonany zostanie z gabionów wypełnionych kamieniem dolomitowo-wapiennym i osłonięty od wody górnej matą kokosową (osadnik będzie pełnił funkcję filtracyjną oraz zatrzymywał zanieczyszczenia dopływające do zbiornika). Pomiędzy gabionami zostaną pozostawione 20cm luki umożliwiające migrację ryb. W górnej części osadnika wykonane zostanie bystrze długości ok. 8m. Dla ułatwienia okresowego usuwania gromadzących się namułów, dno osadnika umocnione będzie ażurowymi płytami żelbetowymi ułożonymi na geowłókninie i 15cm warstwie odsączającej. Do osadnika planuje się wykonać zjazd z zastosowaniem geokraty na macie filtracyjnej. Geokrata wypełniona będzie tłuczniem, żwirem z domieszką piasku, gliny i humusu. Całość będzie obsiana mieszkanką traw.
 • dla dalszego oczyszczania wody dopływającej do zbiorników zostanie wykonana część biofiltrująca - wydzielona poniżej osadnika za pomocą podwodnej grobli o łagodnym nachyleniu skarp (obsadzonej roślinnością wodną), i stanowiąca dodatkową barierę dla transportowanych rzeką zanieczyszczeń. Korona grobli, usytuowana 20cm poniżej NPP zbiornika, pozwoli na migrację ryb oraz stworzy dodatkowe mikrosiedliska dla fauny i flory. Przy brzegu wykonane będzie dodatkowe obniżenie korony o 10cm w celu wymuszenia dwukierunkowego ruchu wody. W środkowej części grobli zainstalowane zostaną przepusty o śr. 0,3m.
 • ukształtowanie drzew i krzewów w górnej części zbiornika oraz dosadzenie żywopłotów dla stworzenia bariery dla spływu powierzchniowego zanieczyszczeń,
 • wykonanie tablicy informującej o zakazie dokarmiania ryb.

d) Koryto rzeki Bzury

 • fragmentaryczne odmulenie koryta rzeki Bzury na odcinku pomiędzy ul. Wycieczkową a Zbiornikiem Arturówek Górny – bez użycia ciężkiego sprzętu,
 • wymuszenie meandrowania rzeki na tym fragmencie poprzez odpowiednie ułożenie naturalnych materiałów – kamieni i drewnianych bali, dzięki czemu nastąpią niewielkie zmiany kierunku przepływu wód (naturalny proces meandrowania) w obrębie istniejącego cieku, co z kolei wydłuży czas przepływu wody na tym odcinku i zwiększy skuteczność procesu samooczyszczania,
 • wykonanie wodopoju dla dzikich zwierząt w lokalnym poszerzeniu koryta,
 • wykonanie fragmentu koryta o ustalonym kształcie do mechanicznego pomiaru przepływu wody,
 • umocnienie dna i skarp cieku narzutem kamiennym w płotkach faszynowych na długości ok. 50m (poniżej wylotu przepustu pod ul. Wycieczkową),
 • wykonanie fundamentów pod trzy automatyczne stacje monitorujące czystość wody:
  1 – pomiędzy zbiornikiem Bzura-17 a ul. Wycieczkową,
  2 – między wylotem z biofiltra a zbiornikiem Arturówek Górny,
  3 - poniżej zbiornika Arturówek Dolny,
 • remont skarpy korpusu drogowego na lewym brzegu rzeki poniżej przepustu w ul. Wycieczkowej (zniszczonej przez spływające wody deszczowe) przy wykorzystaniu gabionów wypełnionych kamieniem.

Dno koryta rzeki Bzury pomiędzy ul. Wycieczkową, a zbiornikiem „Arturówek Górny” generalnie nie przekracza szerokości 1 metra. Jedynie w okolicach wylotu z przepustu pod ul. Wycieczkową szerokość ta zbliża się do 1,5m. Jest to spowodowane znacznym skumulowaniem przepływu wód (przede wszystkim deszczowych odebranych z ul. Wycieczkowej) i ma to wpływ na podmywanie brzegów (erozja brzegowa). Dla uniknięcia dalszej erozji projektowane jest umocnienie dna i skarp koryta rzeki na odcinku ok. 50m. Lokalne poszerzenie koryta występuje również w miejscu, gdzie dzikie zwierzęta korzystały z rzeki jako wodopoju.
 
e) Bio-osadnik (bio-filtr) – zbiornik na prawym brzegu rzeki Bzury wykorzystany jako element systemu podczyszczającego wody deszczowe

 • wykorzystanie zbiornika poniżej ul. Wycieczkowej do krótkotrwałej retencji wód burzowych odprowadzanych z ulicy Wycieczkowej po ich wcześniejszym doczyszczeniu w osadniku wirowym,
 • odmulenie zbiornika,
 • umocnienie dna zbiornika żelbetowymi płytami ażurowymi na geowłókninie i warstwie odsączającej, z wydzieleniem (przy pomocy gabionów wypełnionych kamieniem i osłoniętych od wody górnej matą kokosową) części osadnikowej (zatrzymującej zawiesinę mineralną) i części biofiltrującej,
 • wykonane wzdłuż przegrody gabionowej korytka osadowego umocnionego płytami JOMB,
 • remont budowli piętrząco-upustowej,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z ul. Wycieczkowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do biofiltra.

f) Zbiornik „Bzura – 17”

 • odmulenie zbiornika,
 • remont skarp,
 • remont istniejącej zastawki,
 • wykonanie przegrody z gabionów wypełnionych kamieniem i osłoniętej od strony wlotu rzeki matą kokosową wraz z umieszczeniem w niej rury śr. 0,2m około 30cm nad dnem zbiornika kierującej wodę w obszar obsadzony roślinnością wodną (przegroda będzie zatrzymywała zanieczyszczenia dopływające do zbiornika
 • będzie pełnić funkcję osadnika),
 • umocnienie żelbetowymi płytami ażurowymi dna zbiornika powyżej przegrody oraz w okolicach remontowanej zastawki,
 • nasadzenie roślinności wodnej w północnej części akwenu.

g) Zbiorniki „Bzura – 8” , „Bzura – 7” i „Bzura – 7a”

 • odmulenie zbiorników,
 • remont skarp,
 • remont budowli piętrząco-upustowych,
 • uszczelnienie zachodnich skarp zbiornika Bzura – 8 grodzicami winylowymi na głębokość 3m i na długości 20m oraz folią na długości 50m w zbiorniku Bzura – 7,
 • wykonanie w zbiorniku Bzura – 7 przegrody gabionowej osłoniętej matą kokosową zatrzymującej zanieczyszczenia dopływające do zbiornika wraz z rurami (2szt) około 30cm nad dnem i ubezpieczenie żelbetowymi płytami ażurowymi dna zbiornika powyżej przegrody,
 • usunięcie części drzew w celu doświetlenia powierzchni wody oraz zmniejszenia ilości opadających liści,
 • przycięcie koron drzew na wyspach zbiorników Bzura – 7 i Bzura -7a.

Powrót