EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych w "Arturówku" zakończona
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013

Celem realizowanego od 2010 roku przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z MOSiR w Łodzi oraz Łódzką Spółką Infrastrukturalną projektu jest redukcja zanieczyszczeń dopływających bezpośrednio do zbiorników rekreacyjnych w Arturówku (Łódź) oraz wprowadzanych pośrednio z obszaru miejskiego poprzez system rzeki Bzura.. Podjęte w ramach projektu działania mają znaleźć przełożenie na poprawę jakości wód na kąpielisku w Arturówku, poprzez ograniczenie występowania w nim sinic. 

W latach 2010-2011 realizowane były w ramach projektu prace mające na celu określenie źródeł zanieczyszczeń oraz oszacowanie ich wielkości. Dane te posłużyły do przygotowania w formie książkowej opracowania pt. „Analizy zagrożeń i szans” oraz stworzenia modelu matematycznego, które mają służyć m.in. urzędnikom i planistom jako narzędzie w zarządzaniu ekosystemami wodnymi w obszarach zurbanizowanych. 

W roku 2012 opracowano koncepcję rekultywacji zbiorników w Arturówku, na podstawie której wykonano projekty techniczne, przeprowadzono stosowne uzgodnienia i uzyskano odpowiednie pozwolenia.
 

Ryc. 1. Przykłady zrealizowanych inwestycji w ramach projektu EH-REK w zbiornikach w Arturówku (fot. T. Jurczak, 2013)

 

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku na podstawie zgromadzonej dokumentacji realizowane były prace inwestycyjne obejmujące następujące zadania:

  • Adaptacja ekohydrologiczna dwóch zbiorników wodnych zlokalizowanych powyżej zbiorników  "Arturówek"
  • Konstrukcja systemu sedymentacyjno biofiltracyjnego poniżej ulicy Wycieczkowej
  • Adaptacja ekohydrologiczna czaszy zbiornika górnego "Arturówek"
  • Konstrukcja stref buforowych i mat roślinności pływającej
  • Usuwanie osadów dennych ze zbiornika dolnego i środkowego w Arturówku
  • Montaż 3 stacji monitoringowych

Po zakończonych pracach inwestycyjnych Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Łodzi dopuściła zbiornik w Arturówku do użytkowania rekreacyjnego. 

Wstępne wyniki badań prowadzone przez naukowców z Katedry Ekologii Stosowanej UŁ wskazują, iż jedynie adaptacja czaszy zbiornika górnego Arturówek w system sedymentacyjno-biofiltrujący przyczynia się do znacznej redukcji substancji biogenicznych wnoszonych do tego zbiornika rzeką Bzurą, uzyskując redukcję w zakresie 80-90% m.in. dla jonów azotanowych, azotanowych, amonowych i fosforu całkowitego. Znacznie mniejsze stężenia tych substancji w wodach zbiornika ograniczą a nawet wyeliminują problem letnich zakwitów wody uniemożliwiających rekreacyjne ich użytkowanie. 

W latach 2014/2015 przeprowadzone zostaną działania mające na celu optymalizację zrealizowanych inwestycji, ocenę skuteczności ich działania oraz opracowane zostaną wytyczne dotyczące ich dalszej eksploatacji. Uzyskane informacje wykorzystane zostaną do opracowania strategii rekultywacji innych zbiorników miejskich (stawy Jana, Stawy Stefańskiego) i przedstawione władzom Miasta do akceptacji. Jednocześnie w ramach projektu w roku 2014 prowadzone będą w obszarze realizacji projektu szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, instytucji kontrolujących stan jakości środowiska, nauczycieli i uczniów oraz lokalnej społeczności w celu zwiększenia świadomości ekologicznej w zakresie jakości wód powierzchniowych w obszarach zurbanizowanych. 

Powrót